منابع آزمون های دکتری

منابع آزمون های دکتری

مباحث و منابع آزمونهای مرحله ای دکتری

منابع پیشنهادی

مباحث

 

تاریخ هنر ایران ( مجید آزادبخت ) صفحه 5 تا 82

تاریخ هنر جهان ( مجید آزادبخت ) صفحه 5 تا 80

تاریخ ادبیات ( پیمان عاشوری ) فصل اول

زیبایی شناسی ایران باستان و اسلام ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 13 تا 106

فلسفه هنر اسلامی ( حسن بلخاری ) صفحه 1 تا 66

جزوه اساطیر ( پیمان عاشوری ) اساطیر ایران

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران قبل از اسلام

هنر باستان

مبانی نظری حکمت هنر

آزمون یکم

( 29 / 6 / 98 )

تاریخ هنر ایران ( مجید آزادبخت ) صفحه 83 تا 246

تاریخ ادبیات ( پیمان عاشوری ) فصل 2 تا 9

جزوه اساطیر ( پیمان عاشوری ) اسطوره های هند

هنر اسلامی ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 1 تا 82

جزوه عرفان و حکمت هنر اسلامی ( پیمان عاشوری ) فصل 1 و 2

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران بعد از اسلام

اسطوره های هند

 

آزمون دوم

( 26 / 7 / 98 )

تاریخ هنر ایران ( مجید آزادبخت ) صفحه 247 تا 428

تاریخ هنر جهان ( مجید آزادبخت ) صفحه 265 تا 273

طرح های اسلامی ( انتشارات سمت ) کل کتاب

زیبایی شناسی ایران باستان و اسلام ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 107 تا 155

فلسفه هنر اسلامی ( حسن بلخاری ) صفحه 67 تا 184

هنر اسلامی ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 83 تا 145

فرهنگ و هنر و ادبیات جهان اسلام

زیبایی شناسی اسلامی

طرح های اسلامی

آزمون سوم

( 24 / 8 / 98 )

تاریخ هنر جهان ( مجید آزادبخت ) صفحه 81 تا 152

تاریخ ادبیات ( پیمان عاشوری ) فصل 10

زیبایی شناسی ایران باستان و اسلام ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 156 تا 240

فلسفه هنر اسلامی ( حسن بلخاری ) صفحه 185 تا 226

جزوه اساطیر ( پیمان عاشوری ) اساطیر یونان

جزوه عرفان و حکمت هنر اسلامی ( پیمان عاشوری ) فصل 3 تا سر حکمت متعالیه + فصل 5

فرهنگ و هنر و ادبیات اروپا قبل از قرن 19

بررسی فلسفه اسلامی از آغاز تا ملاصدرا

اساطیر یونان

 

آزمون چهارم

( 22 / 9 / 98 )

تاریخ هنر جهان ( مجید آزادبخت ) فصحه 153 تا 264

تاریخ ادبیات ( پیمان عاشوری ) فصل 11 تا آخر

زیبایی شناسی ایران باستان و اسلام ( نصرالله تسلیمی ) صفحه 241 تا 267

فلسفه هنر اسلامی ( حسن بلخاری ) صفحه 227 تا آخر

جزوه اساطیر ( پیمان عاشوری ) اساطیر مصر و بین النهرین

جزوه عرفان و حکمت هنر اسلامی ( پیمان عاشوری ) از حکمت متعایه تا آخر فصل 4

فرهنگ و هنر و ادبیات اروپا بعد از قرن 19

بررسی فلسفه اسلامی بعد از ملاصدرا

اساطیر مصر و بین النهرین

 

آزمون پنجم

( 20 / 10 / 98 )

 

  • سوالات آزمونها در دروس عمومی ( هوش و استعداد تحصیلی – زبان خارجه ) در تمامی آزمون ها به صورت جامع می باشد
  • آزمون شماره 6( 4 / 11 / 98 ) و آزمون شماره 7 ( 25 / 11 / 98 ) به صورت جامع برگزار میشود