دروس و ضرایب

دروس و ضرایب

مواد امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد پژوهش هنر

پژوهش هنر:
1- زبان عمومی و تخصصی، ضریب 2
2- فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان، ضریب 3
3- نقد هنری و ادبی، ضریب 4

صنایع دستی:
1- زبان عمومی و تخصصی، ضریب 2
2- فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- شناخت مواد و مصالح، ضریب 3
4- هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان. ضریب 4

هنر اسلامی:
1- زبان عمومی و تخصصی، ضریب 2
2- فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان، ضریب 3
3- نقد هنری و ادبی، ضریب 2
4- اصول فلسفه و عرفان اسلامی، ضریب 1
5- شناخت مواد و مصالح، ضریب 2
6- هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان. ضریب 2

تاریخ هنر:
1- زبان عمومی و تخصصی، ضریب 2
2- فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان، ضریب 3
3- نقد هنری و ادبی، ضریب 2
4- اصول فلسفه و عرفان اسلامی، ضریب 1
5- شناخت مواد و مصالح، ضریب 2
6- هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان. ضریب 2

گرافیک:
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- نقد هنری و ادبی، ضریب1
4- مبانی نظری عکاسی، ضریب 1
5- پروژه عملی ،ضریب 4

تصویر متحرک( انیمیشن):
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- نقد هنری و ادبی، ضریب1
4- مبانی نظری عکاسی، ضریب 1
5- پروژه عملی ،ضریب 4

تصویر سازی:
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- نقد هنری و ادبی، ضریب1
4- پروژه عملی ،ضریب 4

نقاشی:
1-زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- نقد هنری و ادبی، ضریب1
4- پروژه عملی ،ضریب 4

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی:
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- مبانی نظری مرمت، ضریب4
4- آسیب شناسی و فن شناسی مرمت، ضریب3

مطالعات موزه:
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- مباحث موزه ، ضریب 3

سینما :
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- مبانی نظری سینما ، ضریب 3
4- بررسی و نقد آثار سینمایی ، ضریب 3

ادبیات نمایشی :
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 2
2- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، ضریب 2
3- مبانی نظری سینما ، ضریب 3

کارگردانی :
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 1
2- دانستنی های هنری ، ضریب 2
3- دانستنیهای تاریخ و بینش نمایش ، ضریب 2
4- تخصصی کارگردانی ، ضریب 3

بازیگری :
1- زبان عمومی و تخصصی ، ضریب 1
2- دانستنی های هنری ، ضریب 2
3- دانستنیهای تاریخ و بینش نمایش ، ضریب 2
4- تخصصی بازیگری ، ضریب 3