رتبه های برتر کنکور 97 کارشناسی ارشد رشته هنر

رتبه های برتر کنکور 97 کارشناسی ارشد رشته هنر

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته هنر سال 97

 

توضیحات

نام دانشگاه رشته نام  و نام خانوادگی

رتبه 1 هنر اسلامی – رتبه 10 پژوهش هنر

دانشگاه تهران ( روزانه )

نقاشی کیانا آقاربی
رتبه 47 پژوهش هنر – رتبه 55 هنر اسلامی

دانشگاه تهران ( روزانه )

نقاشی  زینب الماسی
 

دانشگاه تهران ( روزانه )

نقاشی الهه رمضانی
 

دانشگاه تهران ( روزانه )

نقاشی آیدا بالانچی
 

دانشگاه تهران ( شبانه )

نقاشی یاسمین مردانی
 

دانشگاه تهران ( شبانه )

نقاشی هانیه همایونی
رتبه 52 پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی شهرزاد شجری
 

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی پرستو کرمانی نسب
رتبه 92 پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی سپیده صادقی
 

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی شیوا تسبیحی
رتبه 12 پژوهش هنر – رتبه 20 هنر اسلامی

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی امیر پناهی
 

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی مهیار بهرام اصل
رتبه 93 پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران ( روزانه )

نقاشی مهیا رستم خانی
 

دانشگاه هنر تهران ( شبانه )

نقاشی مژگان مسیبیان
 

دانشگاه هنر تهران ( شبانه )

نقاشی نگین حسن نیا
 

دانشگاه هنر تهران ( شبانه )

نقاشی هانیه فاضل همدانی
 

دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه )

نقاشی الهام شایان مقدم
رتبه 46 پژوهش هنر

دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه )

نقاشی زاهره دنیا دیده
 

دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه )

نقاشی فاطمه همتی
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی مهتاب پیروزیان
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی مینا اقبال
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی فرزانه ارج
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی سمیه زاده رحمانی
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی روشنک فرسلون
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی مهتاب قوامی پور
رتبه 84 هنر اسلامی – رتبه 96 پژوهش هنر

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی مریم کلوت
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی ملیحه احمدی
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی نگین معصومی خواه
 

دانشگاه  الزهرا   ( روزانه )

نقاشی سلاله رستمی
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) نقاشی ملیحه حسن خانی
رتبه 80 هنر اسلامی دانشگاه  الزهرا   ( شبانه ) نقاشی نازنین برزمهری  
  دانشگاه  الزهرا   ( شبانه ) نقاشی هاجر احمدی
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) نقاشی رعنا ملکی
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) نقاشی صبا روغنیان
رتبه 43 هنر اسلامی – رتبه 100 پژوهش هنر دانشگاه تهران ( روزانه ) تصویرسازی لیلا آرین نیکو
  دانشگاه تهران ( روزانه ) تصویرسازی زهرا یونسی قدسی
  دانشگاه تهران ( روزانه ) تصویرسازی فرناز عطار
  دانشگاه تهران ( روزانه ) تصویرسازی پدرام کازرونی
رتبه 98 پژوهش هنر دانشگاه تهران ( شبانه ) تصویرسازی نگار گنجی
رتبه 72 پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) تصویرسازی آزاده مقربی
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) تصویرسازی مریم حیدری رامشه
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) تصویرسازی هیمن نسیمی
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) تصویرسازی لیلا سادات مرتضوی
دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) تصویرسازی فرناز روستایی
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) تصویرسازی آتنا دادرس
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) تصویرسازی ریزان خدایان
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) گرافیک سهیلا گودرزی
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) گرافیک میترا محمدی
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) گرافیک سودا ثقفی
  دانشگاه هنر تهران ( شبانه ) گرافیک فرزانه ظفر زاده
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) گرافیک مینو معمارباشی
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) گرافیک زهرا شکری
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) گرافیک مهسا مظفریان
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک رعنا نصیری
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک زهره سلیمان زاده
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک مهشید قریب
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک امینه عطاردی
رتبه 70 پژوهش هنر دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک سولماز شاداب شهریور
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک نیوشا زارعی
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) گرافیک آذین مولوی
رتبه 88 پژوهش هنر دانشگاه  شاهد   ( روزانه ) گرافیک زینب سادات جلالی
  دانشگاه  شاهد   ( روزانه ) گرافیک طه محمدی
رتبه 65 هنر اسلامی – رتبه 82 پژوهش هنر دانشگاه  رجایی   ( شبانه ) گرافیک بهنوش پیرویان
  دانشگاه  رجایی   ( شبانه ) گرافیک نیلوفر مظلومی
رتبه 11 هنر اسلامی – رتبه 33 پژوهش هنر دانشگاه تهران ( روزانه ) انیمیشن فریبا عبدالخانی
  دانشگاه تهران ( شبانه ) انیمیشن ستاره رضایی
  دانشگاه هنر ( شبانه ) انیمیشن عادل واعظ قائمی
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) انیمیشن زیبا معروفی
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) انیمیشن ساناز نصرت پور
  دانشگاه تهران ( شبانه ) عکاسی آسیه شاداب شهریور
  دانشگاه تهران ( شبانه ) عکاسی کسری واجد سمیعی
  دانشگاه تهران ( شبانه ) عکاسی نفیسه صالح آبادی
  دانشگاه هنر ( روزانه ) عکاسی سارا حق پرست
  دانشگاه تهران ( روزانه ) پژوهش هنر الهام قاسمی
  دانشگاه تهران ( شبانه ) تاریخ هنر جهان اسلام شکیلا کریمی
  دانشگاه تهران ( شبانه ) تاریخ هنر جهان اسلام حدیث میرزایی
  دانشگاه هنر ( روزانه ) هنر اسلامی ثمینه طهوری
  دانشگاه هنر ( روزانه ) هنر اسلامی مینا جعفری
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) پژوهش هنر حدیث علیپور
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) هنر اسلامی مهسا باقریان
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) هنر اسلامی طاهره بنیسی
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) هنر اسلامی اسری مرادی
  دانشگاه  الزهرا   ( شبانه ) پژوهش هنر عذرا بابالویی
  دانشگاه  شاهد   ( روزانه ) هنر اسلامی زینب بهره مند
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) پژوهش هنر مینا طهماسب کاظمی
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) صنایع دستی زیبا مقدسی
  دانشگاه  الزهرا   ( روزانه ) صنایع دستی فاطمه حق شناس
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) صنایع دستی فرید فتوحی
  دانشگاه هنر اصفهان ( روزانه ) باستان سنجی شمیم امیری
  دانشگاه هنر تهران ( روزانه ) ادبیات نمایشی نسیم برات زاده
  دانشگاه تربیت مدرس ( روزانه ) ادبیات نمایشی آریانا قاسم زاده

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته هنر سال 97

رتبه نام و نام خانوادگی
هنر اسلامی   و  تاریخ   هنر ( رتبه   1  )

صنایع دستی   ( رتبه 5 )

پژوهش  هنر   (  رتبه 10 )

موزه داری   (  رتبه  17  )

نقاشی  و تصویرسازی  ( رتبه   28 )

گرافیک  و انیمیشن  (  رتبه  43 )

مرمت اشیاء   (  رتبه  95  )

کیانا      آقاربی
پژوهش هنر   ( رتبه  2 )

هنر اسلامی   و تاریخ  هنر (  رتبه  3  )

نقاشی و تصویرسازی  ( رتبه  15 )

گرافیک و انیمیشن  ( رتبه 24 )

موزه داری  (  رتبه  63 )

الهام   قاسمی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 3 )

موزه داری ( رتبه 4 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 6 )

پژوهش هنر ( رتبه 12 )

هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 22 )

مرمت اشیاء ( رتبه 63 )

امیر   پناهی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 4 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 12 )

موزه داری ( رتبه 82 )

پژوهش هنر ( رتبه 93 )

مهیا  رستم خانی
نقاشی  و تصویرسازی ( رتبه 5  )

گرافیک  و انیمیشن  (  رتبه  7  )

هنر اسلامی  و تاریخ  هنر  ( رتبه  11 )

صنایع   دستی   (  رتبه  25 )

موزه داری   (  رتبه  30 )

پژوهش هنر  ( رتبه 33 )

مرمت   ( رتبه  33 )

 

فریبا   عبدالخانی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 7 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 8 ) 

مرمت ( رتبه 57 )

عکاسی ( رتبه 93 )

ساناز  نصرت پور
عکاسی  ( رتبه 10 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 44 )

آسیه شاداب
صنایع دستی ( رتبه 11 )

موزه داری ( رتبه 19 )

هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 24 )

فاطمه  حق شناس
نقاشی و تصویر سازی ( رتبه 11 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 15 )

مرمت ( رتبه 56 )

فاطمه  همتی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 13 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 14 )

موزه داری ( رتبه 28 )

مرمت ( رتبه 30 )

پژوهش هنر ( رتبه 47 )

هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 55 )

عکاسی ( رتبه 82 )

زینب ( آوازه ) الماسی
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 13 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 24 )

عکاسی ( رتبه 80 )

فرناز  عطار
مرمت ( رتبه 13 )

پژوهش هنر ( رتبه 43 )

هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 66 )

فائزه  مجاهدی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 14 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 18 )

موزه داری ( رتبه 64 )

لیلا سادات مرتضوی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 16 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 26 )

مرمت ( رتبه 67 )

پرستو  کرمانی نسب
عکاسی ( رتبه 18 ) کسری  واجد سمیعی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 20 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 31 )

پژوهش هنر ( رتبه 52 )

موزه داری ( رتبه 68 )

شهرزاد  شجری
عکاسی ( رتبه 20 ) نفیسه  صالحی
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 23 )

صنایع دستی ( رتبه 43 )

اسری   مرادی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 25 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 39 )

پژوهش هنر ( رتبه 46 )

زاهره  دنیا دیده
عکاسی ( رتبه 25 ) بهناز   شهبازی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 26 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 41 )

مریم  احمد وند
پژوهش هنر ( رتبه 26 ) حدیث  علیپور
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 29 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 37 )

عکاسی ( رتبه 95 )

سهیلا  گودرزی
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 29 )

پژوهش هنر ( رتبه 53 )

صنایع دستی ( رتبه 82 )

مینا  جعفری
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه  29 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 43 )

زهرا  یوسنی قدسی
پژوهش هنر ( رتبه 30 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 36 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 59 )

هنراسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 75 )

شکیلا  کریمی
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 34 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 59 )

پژوهش هنر ( رتبه 70 )

عکاسی ( رتبه 77 )

سولماز شاداب
صنایع دستی ( رتبه 34 ) فرید  فتوحی
عکاسی ( رتبه 34 ) سارا   حق پرست
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 38 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 57 )

عکاسی ( رتبه 71 )

امینه   عطاردی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 39 ) مریم  کلوت
عکاسی ( رتبه 40 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 70 )

لیلا   خسروی
هنراسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 43 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 83 )

صنایع دستی ( رتبه 87 )

لیلا  آرین نیکو
صنایع دستی ( رتبه 43 )

هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 48 )

مهسا  باقریان
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 38 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 50 )

مهسا  برقی
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 45 )

نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 77 )

ثمینه  طهوری
پژوهش هنر ( رتبه 51 ) مریم صادقیان
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 55 ) مریم حیدری راشد
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 61 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 88 )

پژوهش هنر ( رتبه 98 )

نگار  گنجی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 62 ) سیده  نیوشا  زارعی 
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 62 ) طاهره  بنیسی
پژوهش هنر ( رتبه 64 ) مینا طهماسب کاظمی
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 65 )

پژوهش هنر ( رتبه 82 )

بهنوش  پیرویان
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 66 ) مینو   معمارباشی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 69 )

گرافیک و انیمیشن ( رتبه 86 )

پژوهش هنر ( رتبه 72 )

آزاده مقربی
مرمت  ( رتبه 70 ) شمیم   امیری
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 78 ) نگین  حسن نیا
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 80 ) نازنین  برز مهری
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 81 ) مهتاب   پیروزیان
عکاسی ( رتبه 85 ) فاطمه  بامشاد
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 88 )

انیمیشن و گرافیک ( رتبه 92 )

بیتا حکیم زاده
هنر اسلامی و تاریخ هنر ( رتبه 88 ) زینب السادات جلالی
گرافیک و انیمیشن ( رتبه 89 ) مهشید  قریب
پژوهش هنر ( رتبه 92 ) سپیده  صادقی
نقاشی و تصویرسازی ( رتبه 96 ) مهسا  مظفریان
   
   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *